Glasgow, Scotland/glasgow205

Previous | Home | Next

Also present is this protrait of Joseph Black.